Doelstellingen

Onze Visie:

Een duurzame ontwikkeling van Suriname met ontplooiingskansen voor iedere Surinamer.

Onze Missie:

Als partner een instrumentele bijdrage leveren aan de DOE-Partij Suriname ten einde haar visie te realiseren.

Onze Doelen:

De stichting heeft als doel het werven van fondsen ten behoeve van:

 1. Het geven van bekendheid ter ondersteuning van de campagne en het onderhoud van de vereniging DOE in Suriname;
 2. Het vertegenwoordigen en ondersteunen, zowel financieel als anderszins, van de in Suriname gevestigde politieke vereniging “Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid” afgekort “DOE”, hierna verder te noemen: “de Partij”, de verspreiding van de ideeën en uitgangspunten van de Partij in Nederland;
 3. Het bevorderen van de participatie van burgers in de politieke en maatschappelijke besluitvorming;
 4. Het streven naar een structurele versterking, de handhaving en beleving van de democratie en de rechtstaat in Suriname;
 5. Het streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gehele samenleving in Suriname;
 6. Het nastreven van een staatkundige ordening in Suriname, waarbij de overheid een voorspelbaar en transparant beleid voert, de beginselen van behoorlijk bestuur in acht neemt en zich in het ontwikkelingsproces als partner opstelt;
 7. Het vormen van een maatschappij in Suriname, waarin de rol van de werkende mens centraal wordt gesteld in het ontwikkelingsproces naar maatschappelijke welvaart en welzijn;
 8. Het bijdragen aan en versterken van natievorming in Suriname, waarbij eenheid, samenwerking en solidariteit tussen de verschillende sociale klassen, groepen, culturen en etnische bevolkingsgroepen worden bevorderd;
 9. Het bevorderen en handhaven van de naleving van mensenrechten;
 10. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze Strategie:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het mobiliseren van burgers buiten de grenzen van Suriname die een bijdrage wensen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname;
 2. Het bevorderen van de wisselwerking tussen Surinamers in Suriname en in de Diaspora;
 3. Het geven van voorlichting omtrent beginselen, doelen, activiteiten en programma’s van de DOE partij Suriname;
 4. Het coördineren en het houden van lezingen, het beleggen van vergaderingen;
 5. Het aanwenden van alle andere wettige middelen die de stichting in staat stellen haar doelen te verwezenlijken.